top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu SÖZLEŞME aşağıda yer alan taraflar arasında düzenlenmiştir.

https://www.gzorganic.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Suadiye Mah. Bağdat Cd. Cemal Apt. No:393/1 İç Kapı No:22 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim SN GRUP KOZMETİK İNŞAAT GIDA TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.( bundan sonra “gzorganic” olarak anılacaktır.)

https://www.gzorganic.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan sonra “üye” olarak anılacaktır.)

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu gzorganic’in sahip olduğu internet sitesi https://www.gzorganic.net adresinden üyenin faydalanma şartlarının ve üyelik hususunda hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, https://www.gzorganic.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, gzorganic 'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, gzorganic tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından gzorganic'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, gzorganic'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye  https://www.gzorganic.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, https://www.gzorganic.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Gzorganic, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, https://www.gzorganic.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden gzorganic'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, gzorganic’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, gzorganic'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

MADDE 4 - GZORGANİC’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gzorganic 'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Gzorganic'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

https://www.gzorganic.net internet sitesi yazılım ve tasarımı SN GRUP KOZMETİK İNŞAAT GIDA TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Gzorganic tarafından https://www.gzorganic.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Gzorganic kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Gzorganic, üyenin https://www.gzorganic.net internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Gzorganic’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Gzorganic tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Gzorganic’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Gzorganic tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, Gzorganic ile anlaşmalı olan şirketler ile paylaşılmasına, Gzorganic tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece Gzorganic kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Gzorganic’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Gzorganic’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

Gzorganic, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Gzorganic’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Gzorganic ve Gzorganic web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

Gzorganic web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Gzorganic web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Gzorganic, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Gzorganic web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Gzorganic, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Gzorganic, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi bu talebini Gzorganic’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine veya info@gzorganic.net adresine  iletebilir.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Gzorganic tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Gzorganic üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

MADDE 6 - MÜCBİR SEBEP

TARAFLAR kendi kontrollerinde olmayan, grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, nükleer risk ve tehlike, savaş, istila, ihtilal, iç savaş, sabotaj, yangın, gibi nedenlerle bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirememekten veya gecikmeden ötürü sorumlu olamayacaklardır.

Bu hükmün uygulanabilmesi için sözleşme konusu hizmetin ifasını etkileyen bir mücbir sebebin meydana gelmesinden etkilenen taraf diğerine üç (3) gün içerisinde yazılı ihbarda bulunacak, TARAFLAR bu husus da görüşmelere başlayacaklar ve mücbir sebebin sonuçlarını ortadan kaldırmak için makul olan tüm çabayı sarf edeceklerdir. Mücbir sebebin otuz (30) gün süreyle devam etmesi veya sözleşmenin uygulanmasını olanaksız kılması halinde taraflardan herhangi biri diğerine yazılı ihbarda bulunmak şartıyla işbu sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak fesih kusursuz fesih olarak kabul edilecektir.

 

MADDE 7 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarının çözümünde Gzorganic’in ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil niteliğindedir. Taraflar bu durumu peşinen kabul ve taahhüt ederler. Tarafların bildirim yükümlülükleri kapsamında e-mailler de kesin delil niteliği taşımaktadır. Taraflar bu durumu peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page